Love for Møns Amatørgeologiske Forening

   Vedtaget på stiftende generalforsamling den 15/11-1984.

   Revideret på generalforsamlingen den 17/3-2018

§1. Navn. 

Foreningens navn er: Møns Amatørgeologiske Forening

§2. Hjemsted.

Foreningen har hjemsted på Møn og dens adresse er formandens adresse.

§3. Formål.

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fossiler, bjergarter og mineraler samt geologi i videste forstand.

§4. Medlemmer og regnskab.

Foreningens medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse afgøres af generalforsamlingen. Kontingent betales årsvis forud.

Ved restance udover to måneder ophører medlemskabet.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en revisor, som kan være en af bestyrelsen udpeget ekstern revisor.

Valg af revisor og evt. revisorsuppleant gælder for 2 år.

§5. Ansvar.

Deltagelse i klubbens arrangementer sker på medlemmernes eget ansvar.

§6. Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen og består af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Antallet fastsættes af generalforsamlingen.

Formanden vælges på generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig med sekretær, kasserer og eventuelle andre funktioner.

Dersom særlige forhold taler for det, kan bestyrelsen af sin midte udpege en formand.

Alle valg gælder for to år, forskudt et år.

Genvalg kan finde sted

§7. Eksklusion.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde jfr. §4 ekskludere et medlem. Eksklusionen skal stadfæstes på førstkommende generalforsamling.

§8. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år inden 1. april. Indkaldelsen udsendes med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:

    a) Valg af dirigent

    b) Formandsberetning

    c) Regnskab og fastsættelse af kontingent

    d) Indkomne forslag

    e) Valg af formand

    f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter

    g) Valg af en revisor og evt. revisorsuppleant. Opnås ikke valg af revisor, udpeger bestyrelsen en revisor, som kan være ekstern

    h) Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og skal indkaldes med 14 dages varsel, når mindst to tredjedele af medlemmerne med en specificeret dagsorden retter henvendelse til bestyrelsen herom 3 uger før den ønskede generalforsamling.

§ 9. Ingen kommerciel udnyttelse.

Handel med mineraler, fossiler m.m. må ikke finde sted ved foreningens arrangementer; undtagelse er en af bestyrelsen arrangeret auktion.

Ingen kommerciel udnyttelse må finde sted af materiale, der er tilvejebragt fra lokaliteter, hvor til foreningen ved særlig tilladelse har skaffet adgang.

§ 10. Lovændringer.

Ændringer i foreningens love kan kun besluttes af en generalforsamling, når forslag herom er fremsat sammen med indkaldelsen, og mindst to tredjedele af de fremmødte går ind for ændringerne.

§ 11. Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kræver beslutning på en general-forsamling efter reglerne i § 10 og derefter på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes tidligst 14 dage senere, og hvor beslutningen træffes ved almindelig stemmeflertal.

Ved foreningens opløsning træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens midler og eventuel fællessamling.