Et kort resume af MAFs HISTORIE. Set gennem et mangeårigt medlems briller.

Sådan blev interessen vagt!

Dorte og jeg ejede engang et sommerhus på Havtornvej i Ulvshale. Som naboer til den ene side havde vi et pensioneret ægtepar, Birthe og Palle. Vi erfarede, at de to ofte frekventerede forskellige strande på Møn. Med sig hjem havde de som oftest diverse forsteninger. På et tidspunkt blev vi inviteret over at se deres samling, der bl.a. – husker jeg – omfattede nogle flotte eksemplarer af Pychnodonter. Lidt interesseret fik vi lusket ud af dem, hvor man kunne gøre sådanne fund. Og så af sted! Vi fandt da også nogle eksemplarer og herefter var interessen vagt generelt for fossilfund.
Behovet for mere viden voksede
Denne interesse voksede efterhånden som vi gjorde flere og flere fund, men også behovet for større viden på området voksede. Vi luftede derfor tanken overfor Palle om etablering af en forening for fossilsamlere. På tilsvarende vis havde Birthe og Palles venner på Østmøn, Inge–Merete og Vagn Ove allerede ultimo 1983 været fremme med forslag til en sådan forening, ligesom Birthe og Palles genboer i Sømarke, Jette og Nils Jørn, hvortil de i mellemtiden var flyttet, havde skubbet på.Ultimo september 1984 indbød Inge–Merete og Vagn Ove til ”initiativgruppe møde” på Sømarke Lejrskole. Gruppen omfattede samtlige ovennævte personer. P.g.a. sygemelding fra Inge–Merete afholdtes mødet hos Birthe og Palle. Her besluttedes at afholde et orienteringsmøde og stiftende generalforsamling den 15.11.1984 kl.19.30 på Sømarke Lejrskole og at annoncere herom i ”Ugeavisen for Møn.” Et formøde i ”initiativgruppen” blev afholdt den 08.11.1984 hos Dorte og Tony, hvor man drøftede og besluttede dagsordenen for det forestående orienteringsmøde og den stiftende generalforsamling, ligesom udkast til vedtægter blev gennemgået og vedtaget.

MAF blev en realitet
Endelig oprandt den store dag den 15.11.1984 – uheldigvis med snevejr, glat føre og fygning (røgvejr som det hedder på mønsk). På trods heraf mødte 37 interesserede op! Som kuriosum skal nævnes, at guldsmed Karen Strand og geolog Per Sæbø fra Vestmøn havde taget bussen til Magleby, hvor de spiste til aften på ”restaurant” ”Aben” for herefter at begive sig til fods til Sømarke Lejrskole – Karen i små ballerinasko!
Orienteringsmødet blev gennemført som planlagt, hvorefter man gik over til den stiftende generalforsamling.
Her blev initiativgruppens forslag til vedtægter gennemgået, debatteret og endelig vedtaget.
Møns Amatørgeologiske Forening, forkortet MAF var en realitet!
Man foretog nu medlemstegning – samtlige fremmødte tegnede sig som medlemmer. Der var endvidere tilsagn om yderligere 6, således foreningen begyndte med i alt 43 medlemmer.
Kontingentet blev på foranledning af Per Sæbø fastsat til 50 Kr. pr. medlem for 1985 (initiativgruppen havde beskedent foreslået 35 Kr. pr. medlem).
Som formand blev Palle valgt. Og som øvrige medlemmer til bestyrelsen blev Vagn Ove, Nils Jørn, Birthe og Dorte valgt. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Inge–Merete og Tony.
Revisorvalget faldt på Frede Nielsen og Poul Jørgen Nielsen. Revisorsuppleant blev Jette Hermansen.
Efter den stiftende generalforsamling blev der trakteret med kaffe og kage.Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen s.d.
Herefter så bestyrelsen ud som følger:
Formand: Palle Borch
Næstformand: Vagn Ove Jensen
Kasserer: Nis Jørn Nielsen
Best.medl.: Dorte Nielsen


Tankerne bag foreningens dannelse

Tankerne bag foreningens dannelse var at fremme kendskabet til og interessen for fossiler, bjergarter og mineraler samt geologi i videste forstand, alt som det senere kom til at fremgå af foreningens vedtægter (love) i formålsparagraffen ( paragraf 3).


Medlemstallet gennem tiden
Som de fleste foreningers medlemstal, har medlemstallet i MAF bevæget sig op og ned. Det har vekslet mellem et maksimum i 1987 på 69 medlemmer til et foreløbigt minimum i 1997 og 98 på 50 medlemmer, for herefter med jævne mellemrum at stige og falde svagt, for i 2005 atter at lægge sig på 50 medlemmer. (senere tal har jeg ikke).


Medlemsblad
Fra begyndelsen var det vigtigt for MAF – uanset den relative spinkle økonomi og manglende fundering – at udgive et medlemsblad som ønsket af generalforsamlingen, så allerede kort tid efter foreningens stiftelse blev det første –stadig – unavngivne medlemsblad udgivet. Det var i februar 1985. Bladets indhold omfattede bl.a. en konkurrence om dets navn og logo. Bladet var i A-4 format og på 12 sider med en blank bagside og var sponsoreret af en anonym. Siden udkom det i A5 format og med et væsentligt indskrænket sidetal, ligesom finansieringen overtoges af MAF. Bladet udkom 2 gange om året. 9 år senere udgaves et særnummer af bladet, et jubilæumsblad i f.m. foreningens 10 års fødselsdag, hvor samtidig en ny forside blev lanceret. Af økonomiske årsager så man sig på et tidspunkt nødsaget til at indskrænke udgivelseshyppigheden fra 2 gange om året til 1 gang om året, idet man dog i stedet for årets blad nr. 2 udgav et nyhedsbrev med de for medlemmerne mest nødvendige oplysninger. I løbet af den sidste tid har bladet igen skiftet udseende, dels hvad angår navn og dels har ny teknologi medført anvendelse af farver.
Formatet er stadig A5 og sideantallet fortsat begrænset.

Arrangementer
Med bl.a. udgangspunkt i en spørgeskema undersøgelse blandt medlemmerne viste behovet sig for fremtidige arrangementer at være ekskursioner / udflugter med geologisk indhold, foredrag om geologirelaterede emner, møder indeholdende årets / sæsonens fund, geologikurser, alt med vægt på socialt samvær.
F.s.v. ang. ekskursioner / udflugter skal her blot nævnes: Møns fyr, Pomle rende, Ålebæk strand, stranden ved Ørebæksvej, stranden ved Ympehaven samt stranden ved Nordfeldt. Af lidt fjernere destinationer skal fremhæves: Albuen (med postbåden fra Nakskov), Gedser Odde, Røsnæs ved Kalundborg, Langeland, Fakse kalkbrud, Tærø, Stevns klint, Korselitze østerskov, stranden ved Vålse, Gram i Sønderjylland og Fur samt Røjle klint på vestfyn. Som kuriosum skal her nævnes ekskursion til affaldsselskabet I/S FASANs nu næsten opfyldte losseplads i Fladså, der dengang var en stor udgravet grusgrav i Mogenstrup ås. Flere fine fund blev gjort her, bl.a. galerites og enkeltkoraller. Men også fjernere destinationer blev mål for foreningens ekskursioner, herunder Ruegen i det tidligere DDR og Kullen i Sverige.
M.h.t. foredragsvirksomhed har MAF foruden sine egne indlægsholdere haft flere markante foredragsholdere på besøg. Her skal blot nævnes geolog og tidligere direktør for Grønlands Geologiske Undersøgelser Knud Ellitsgaard Rasmussen, der flere gange har underholdt foreningen med hans erfaringer fra primitivt ophold i Nordgrønland. Vi har ligeledes flere gange benyttet os af geolog Erik Schou Jensens fortælleevne vedrørende kontinentaldrift og vulkanologi. Men også Palle Gravesen, der både er uddannet geolog og biolog, har været benyttet.


Møder om årets / sæsonens fund
Disse møder er som regel afholdt på skift blandt foreningens medlemmer, hvor værten / værtsparret ofte velvilligt har bidraget med kaffe / te. Disse møders sociale indhold må ikke undervurderes. Flere spændende fund er blevet fremvist og forelagt til vurdering og diskussion samt til bestemmelse.


Geologikurser
Her har især Palle Gravesen spillet en stor rolle. Kurserne er blevet gennemført i regi af Folkeuniversitetet og har alle været godt besøgt og succesfulde. De har dels fundet sted indendørs, men tillige ”i marken”.


Socialt samvær
På foranledning af især den tidligere bestyrelsesformand (afløste Palle Borch), Vagn Ove Jensen blev tidligt i forløbet arrangeret n såkaldt ”geopølseaften” i MAF. Den er siden blevet en årlig tradition. Den finder sædvanligvis sted omkring den 15.august og normalt en tidlig torsdag aften. Man mødes kl.18 og de fremmødte ”menige” medlemmer bliver sendt på en strandtur med anmodning om at gøre sensationelle fund og være tilbage i løbet af en halv time. Bestyrelsesmedlemmerne samler brænde til et bål og bygger en stensætning om bålet som fundament for et par af bestyrelsen medbragte interimistiske riste. Herefter tændes bålet og pølser og brød ”tilberedes” til udlevering til de trætte og især sultne tilbagevendende medlemmer, der hurtigt indfinder sig. Måltidet indtages sammen med de af medlemmerne selv medbragte drikkevarer af forskellig styrke. – Et meget populært arrangement, der sædvanligvis er godt besøgt og på få undtagelser nær altid har været begunstiget med godt vejr, herunder ofte med flotte solnedgange.

Markante medlemmer i MAFs historie
Af størst betydning for foreningens historie ind til nu må fremhæves de to første formænd Palle Borch henholdsvis Vagn Ove Jensen, hvoraf desværre ingen mere er i live.
Palle havde sammen med sin hustru Birthe en meget stor samling, som dels de to selv havde fundet, dels havde købt og endelig dels havde fået foræret, bl.a. af tyske geologiinteresserede venner. Det var ikke blot fossiler. Bjergarter havde også Palles interesse. Han savede, sleb og polerede sådanne sten med smukke resultater til følge. (Palle var perfektionist). Han havde fuldstændig styr på sine fund og lagde små sedler med aktuelle data ved hvert af dem. Men også rav havde Palles interesse. Således havde han kort før sin død en meget fin udstilling på Sydsjællands Museum i Vordingborg med sin ravsamling, som han som den professionelle fotograf, han også var, tillige havde fotograferet. Efter Palles bortgang blev en stor del af hans samling midlertidigt opbevaret på et loft i den tidligere sukkerfabrik i Stege, men er på det seneste transporteret til Geocenter Møns Klint, hvor dele af samlingen vil blive brugt til undervisningsformål, medens resten vil blive opbevaret i depot under betryggende forhold. MAF får rådighed over et mødelokale på stedet og vil derfor have nem adgang til samlingen, der så kan bruges efter behov.
Men også Vagn Ove, der næsten dagligt fra sit fødehjem kom i Pomle rende og på Klinten havde gennem mange år etableret en samling med udsøgte eksemplarer af samtlige fossiler, der findes på Møns klint. Ja, selv en mossasaurustand lykkedes det ham at finde. Men gennem hans og hustruen Inge–Meretes mange store og små udlandsrejser var der hjemtaget unikke bjergarter og forsteninger – næsten nok til et helt museum, som han vel en overgang også drømte om selv at etablere.
Derfor var han også en gave til det nye Geocenter, som han gik varmt ind og blev en vigtig rådgiver for. Således blev centerets første fossiludstilling da også hentet fra Vagn Oves ”skatkammer” – læs samling! Vagn Ove nåede desværre ikke selv at opleve sin unikke udstilling i Geocenteret. Han døde kort forinden. Hans resterende samling er stillet til rådighed for Geocenteret af Inge–Merete. Som kuriosum skal her anføres, at Vagn Oves navn sammen med daværende miljøminister Connie Hedegårds kan ses på Geocenterets grundsten ved indgangen.

Ulvshale d. 26.02.2008
Tony I. Nielsen
Klitrosevej 9
4780 Stege